Amalgam – kvicksilver – cancer – kronisk  sjukdom – Ms – Alzheimers -     

          Parkinsons – fibromyalgi - epilepsi

Fra: Poul Møller <poulmoeller@mail1.stofanet.dk>
Dato: søn 14 dec 2003 18:35:28 Europe/Copenhagen
Til: registrator@social.ministry.se
Emne: Vs: Varför är svenskarna så mycket kroniskt sjuka och så mycket sjukskrivna? Därför att svenska folket har fått så mycket amalgamgift i sig.

Från Poul Møller, pensionerad kemist som har specialiserat sig på amalgam och kroniska sjukdomar.
Augustenborggade 21, 11.vån, DK-8000 Århus C.

 

TILL SOCIALMINISTERN, HERR LARS ENGQVIST.

Varför är svenskarna så mycket kroniskt sjuka och så mycket sjukskrivna? Därför att svenska folket har fått så mycket amalgamgift i sig.

I o.m. att problemet är internationellt, tillåter jag mig också att agera internationellt.
Med anledning av svåra amalgam-förorsakade sjukdomar i min närmaste familj har jag som KEMIST intensivt studerat sambandet mellan kvicksilver och kroniska sjukdomar. Myndigheterna i Sverige, Norge och Danmark har numera genom sina utlåtanden tillsammans bekräftat, att kvicksilver är svårt neurotoxiskt med omfattande skador på det centrala och det perifera nervsystemet.
Höga kvicksilverhalter har upptäckts i svårt sjuka organ: En aorta visade 3.000 gånger mera än kontrollen, ett idc-hjärta 178 och en sköldkörtelcancer 114 ppm, delar pr. miljon, båda mera än 20.000 gånger upp = mycket stora giftmängder. En 12-års svensk flicka fick 13 plomber på en gång! 6 år senare, 1975, blev hennes sköldkörtel opererad bort p.g.a. cancer. Universitetssjukhuset i Örebro förvarade den; analys 2003: Tumör, 2 cm från tandfyllning 6,4 och thyroidtumör 114 ppm. Dessa mätningar visar räckvidden av amalgamkatastrofen.
Myndigheterna säger sig frikänna amalgam, därför att man inte finner patogena mängder i blod och urin. Det är inte märkvärdigt; de finns lagrade i organen. Analys av blod och urin visar endast det som är under transport. Det är då utan betydelse, hur många "vetenskapliga" undersökningar och hur många kommittéer, som frikänner kvicksilvret, när det basala resonemanget är fel.
Om man vidare i sina hypoteser för amalgam-förorsakade sjukdomar utesluter kvicksilver - ovetande, av fackpolitiska skäl eller brist på forskningspengar, blir dylik forskning värdelös och frustrerande. Klinisk forskning är inte så universell, som den gör anspråk på.

INTRODUKTION TILL AMALGAMPROBLEMET

1.
Det borde vara självklart för alla att veta, att amalgam-kvicksilvrets beteende i kroppen är reglerat av dess fysikaliska och kemiska egenskaper:
a) Förångas det? Slits det bort genom friktion, tuggande, tuggummi, tandborstning, -rening eller -polering? Korroderar det vid närvaro av guld? Ja, i alla fallen.
b) Diffunderar det genom de osynliga ytorna nere i tanden och går direkt i blodet? Ja.
c) Ger det “oxidativ stress”? Reagerar det med de speciellt livsviktiga svavel-haltiga proteiner, enzymer, hormoner, DNA och RNA och analoga selénhaltiga ämnen? Ja, i alla fallen.
d) Kan vi - som andra organismer - förvandla amalgam-kvicksilver till speciellt neurotoxiskt organiskt kvicksilver? Ja, vi har streptokokker i plack i direkt kontakt med plomberna, dessutom i svalget och i matsmältningskanalen.
e) Penetrerar organiskt kvicksilver alla skyddande barriärer? Ja, cellmembran, blod/hjärna och blod/retina, placenta och i mjölkkörtlar.
f) Förs det över till foster/baby? Ja.
g) Ackumulerar det i hjärnan? Ja, även på vuxna.
h) Kan barnet bli mentalt retarderat och få lägre IQ? Ja.
Dessa livsfientliga gifteffekter är avgörande för sjukdomsförloppet.
Det kan nog förvåna, att man på de högsta utbildningsinstitutionerna, universiteten och tandläkarhögskolorna, inte känner till dessa basala fakta. De t o m bestrids. Tandläkare lär intet av detta och lämnas i sticket utan förutsättningar att värdera vad de arbetar med. Även de blir sjuka. Man förstår då inte heller, att stabiliteten av amalgam är naturvidrig. Det är helt enkelt instabilt i tänderna, HELA TIDEN. Ej heller varför de kliniska metoderna, som frikänner det, kommer till korta och är vetenskapliga tabbar.
Kemi är hänsynslös. Jämför thalidomidskandalen, kvikcksilver i utsläppet i Minamata, i betsat spannmål i Mexico och Iraq och likaså nu i amalgam. Vid divergens står kemins exakta naturlagar högt över statistisk klinisk forskning.
----------
I åratal har jag försökt att kommunicera detta till Sundhedsstyrelsen. Emellertid har den blottat sig, och en kombination av dess utlåtanden med prof. Maths Berlins fynd i utredningen "Dentala material och hälsa" jämte de norska "Retningslinjer for bruk av tannrestaureringsmaterialer" per 2003.07.01. medger sambandet.
Jag har haft stor nytta av prof. Berlins utsagor. Utredningens bilaga 7 av prof. Sven Ove Hansson, "Något om risker och kunskapens gränser" börjar med "Kunskapsvägarna om kemiska ämnen". 3 huvudvägar anges. Han kommer från Sveriges främsta universitet för exakt vetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan och har glömt bort, att det finns en fjärde huvudväg, den enda raka och logiska: Att bedöma kemiska ämnen genom de kemiska reaktionerna, som de naturtvunget utövar i kroppen!
-----------
Det numera fastställda sambandet om de ständigt ökande sjukdomarna är endast litet känt och erkänt. Det är nyckeln till en hanterbar hälsovård med en rimlig kostnadsnivå med satsning på det, som hjälper, utan att enorma resurser till skötsel och forskning jämte människoliv går till spillo på grund av fel satsning. Patienternas lidanden kan vara:

a) DE EJ DIAGNOSTICERBARA SYMTOMEN, som är typiska för den smygande långtidsförgiftningen. Amalgam svarar för dessas acceleration:
Depressioner ångest skygghet irritabilitet ökad nervositet
minnesförlust koncentrationsbesvär synsstörningar huvudvärk
överväldigande trötthet muskel- och ledsmärtor skakningar svindel
kalla extremiteter domnande fingrar/tår självmordstankar öronsus
förstört immunförsvar --> ofta förekommande förkylningar --> bihåleinflammationer
Patienterna utgör 20% av konsultationerna, de skickas till upprepade kostbara undersökningar och anses ofta som “hypokondrar”. Nej, de är kvicksilverförgiftade.

KAN DET FÖRVÅNA, ATT FOLK LÅTER SJUKSKRIVA SIG MED DESSA LIDANDEN, SOM DE FÅR SKÖTA SJÄLVA, DÄRFÖR ATT SYSTEMET STRUNTAR I DEM? DE ÄR INTE LATA, DE ÄR SJUKA, FÖRGIFTADE.

b) SJUKDOMAR, vilka responderar positivt på antioxidanter; kvicksilver dominerar det ökade behovet. Större delen av de individuella sjukdomarna hänger ihop med amalgamgiftet, som svarar för deras acceleration. Andra orsaker har funnits till sen urminnes tider.
Alzheimers och Parkinsons sjukgdomar senil demens schizofreni multipel skleros ALS
fibromyalgi epilepsi migrän kronisk trötthet tinnitus cancer
ateroskleros vissa reumatiska sjukdomar osteoporos reducerad sperma njursjukdomar
allergier, t.ex. astma och psoriasis. antibiotika-resistenta bakterier
sjukdomar p.g.a. ackumulerat kvicksilver i näthinnan: Grå starr och åldersrelaterad makula-degeneration.

c) MENTALT RETARDERADE BARN med ett eller flera symtom: Nedsatt IQ, autism, DAMP-barn, diabetes-2 i skolåldern, behov av social assistans och specialundervisning, hyperaktivitet, våld och kriminalitet.

Bland Statsråden och riksdagsledamöterna, deras familjer, vänner och bekanta finns säkert många som är drabbade av nämnda oförklarade sjukdomar utan att känna till orsaken.
Fd direktören för Socialstyrelsen, fru Barbro Westerholm, kallade amalgamfrågan en medicinsk kontrovers. Inte alls: Ett resultat av bristande kunskap. Kvicksilver är oförgängligt och kommer till evig tid att cirkulera i och skada naturen - och människosläktet. Det är hög tid att gripa in - radikalt.
Brev till danska hälsoministern med bevis för sanningen, till skolministern för hennes bekymmer för intelligensskadorna i nästa generation och till forskningsministern p.g.a. bristande akademisk undervisning och forskning i ämnet finns nedan i sammandrag. I kap.C: Häpnadsväckande botande av epilepsi, leukemi, kronisk trötthet, forhöjt blodtryck och kolesterol genom amalgamsanering. Ungefär 85% av 850 MS-patienter fick det bättre.
Med vänliga hälsningar
Poul Møller

Addendum: Vilken mening har stamcellforskning, när man inte anar, om det nybefruktade ägget är förorenat med t.ex. 1, 10 eller 100 miljoner kvicksilveratomer och hur mycket skada på DNA, som redan skett?

cc. Alla ledamöter av socialutskottet och relevanta statsråd. Socialstyrelsen, motsvarigheterna i Norge, EU och USA.

Uddrag af breve til Sundheds-, Undervisnings- og Forskningsministrene, 21-.25 nov. 2003.


MED MYNDIGHEDERNES EGNE ORD FRA DK, N OG S BEKRÆFTES SVÆRE NEUROLOGISKE AMALGAMFORGIFTNINGER . NU FANGER BORDET!

A. Konsekvensen af at lade stå til eller agere rationelt.
Trods overbevisende undersøgelser af den fremstående tyske kemiprofessor Alfred Stock i 20´erne og adskillige tidligere advarsler systematiserede tandlægerne amalgamtandplejen og overtog dermed de facto ansvaret for befolkningens kroniske sygdomme uden at bryde sig om konsekvenserne. Ofrene er de nu ældre. I 60´erne lykkedes cariesprofylaksen, og 10 år senere gik man af bekvemmelighed og uden kontrol over til en særdeles ustabil type. Nok indsatte man færre plomber, men den frigjorte kviksølvmængde, Hg, steg fatalt. De nu fertile kvinder giver det videre til deres børn under svangerskab og amning - netop den periode hvor hjernen dannes, og for pigernes vedkommende deres æg. Det er svært neuro- og cytotoksiskt og akkumuleres i hjernen, så den kan blive ukomplet. Navlestrengsblod og modermælk indeholder op til 8 x mere Hg end moderens blod.
Resultat: Kroniske fænomener accelererer i disse år, ældre får mentale skader for tidligt, antal intellektuelt skadede børn fortsætter at stige. Så har vi endda den nye forældregeneration til gode, så problemet består i hele 2000-tallet.
Det er sørgeligt, at disse børn fødes med mentale og af og til også fysiske skader p.g.a. myndigheders og universiteters uvidenhed og nonchalance. Fostret får tilført Hg proportionalt med mængden blod og senere mælk, men effekten er større, jo mindre hjernen er. Den er betydelig i hele dannelsesperioden og extrem i den lille hjerne først i svangerskabet. Det astronomiske antal celledelinger blokeres i et vist omfang af Hg-kemi og celledrab: Hjernen bliver ufuldendt. Forbavser det, at disse børn kan få lavere IQ?
Det er selvsagt umuligt at genopbygge en defekt hjerne. Frede Bräuner, Århus, har udgivet sine trods alt positive erfaringer i "Kost, adfærd og indlæringsevne" på forlaget Klim. Bogen er oversat til svensk og norsk.
Hvad kan stoppe tilgang af defekte børn? De blivende mødre skal have Hg-frit blod. Der er kun een vej: Fjerne kilden og lade tiden sørge for udskillelse. De skal amalgamsaneres mindst 6 måneder før graviditeten. Saneringen SKAL udføres korrekt. Der er eksempler på, at folk er blevet mere syge ved forkert behandling, sågar permanent invalide.
De, herr minister, kan passivt se til eller beslutte en intelligent redning af samfundet og de ramte, som udgør ca. 20% af befolkningen eller over halvdelen i risikoalderen over 50. De beslaglægger op mod 50% af de totale omsorgsudgifter. Behandling og forskning får korrekt udgangspunkt, sygefravær og førtidspensionering reduceres, og psykiatrien bliver mindre brutal. Biokemien viser, at folk kan holde sig alerte til det sidste. Lægerne bruger det ikke, og belastningen fra de ældre er derfor altfor høj. Folk kan pensioneres senere, belaste mindre pr. individ. Deres kolleger vil glæde sig over disse tendenser.

B. Bevis for neurotoksiciteten: Sundhedsstyrelsens svar 24.10.01. er centralt:
Dens “rådgiver påpeger, at uorganiskt kviksølv er neurotoksisk”. “Desuden anføres det, at organisk kviksølv er svært neurotoksisk med udbredte skader på centralnervesystemet og de perifere nerver. Styrelsen kan erklære sig enig i dette, men disse tilfælde af svær kronisk forgiftning kan ikke sammenlignes med de minimale mængder der udskilles fra tandfyldninger af sølvamalgam og efterfølgende optages i organismen”. Mængderne er aldeles ikke minimale:
1) Helsedirektoratet, s.14: “Det har vært kjent lenge at det avgis kvikksølv fra amalgamfyllinger og de siste ti-årene er det kommet forholdsvis mye dokumentation på at det både frigis mer kvikksølv enn før antatt og opptas mer kvikksølv fra amalgam i den menneskelige organisme” . S.10: “Det er de siste 10-15 årene kommet dokumentasjon på at kvikksølv fra amalgamfyllinger spores på uønskede steder i den menneskelige organisme. Det er påvist at kvikksølvmengden i hjernen hos avdøde korrelerer med antall amalgamfyllinger”. Som andre
organismer danner vi det mest giftige organiske Hg, så argumentationen er i orden. Streptokokker i plak bl.a. på plomberne og i svælget sørger derfor. DK og N søger at sløre patogenesen, men tilsammen bekræfter de de svære skader i CNS og de perifere nerver.
2) Vidnesbyrd fra en høring i US-kongressen 8. maj i år: a) WHO: “There is no safe level of mercury”, og b) Prof. Maths Berlin, “historical safety margins with respect to mercury exposure from amalgam fillings are now nonexistent”.
3) I Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition, Elsevier Science 2003, 2. ed. s. 3860 betegnes “the exposure to mercury from dental amalgam as considerable”.
S. 284 listes 49 sygdomme, der “involverer” oxidativ stress. Amalgam-Hg er den helt dominerende kilde.
4) Svært syge organer med høje Hg-værdier.

C. Skolemedicinens holdning til problemet.
Den har ingen interesse for de læger og tandlæger, der dagligt får kronisk syge til at føle sig bedre og efter en årrække raske, f.eks. de orthomolekylære læger og tandlæger. Det afvises bekvemt som “ikke videnskabeligt bevist”. Endelig er interessen for de “funktionelt” syge ved at vågne, men årsagen er så sandelig hverken plomberne eller anden gift i tænderne, f.eks. rodfyldninger. Ellers bliver det ikke forskning.
Ej heller den megen debat afføder nogen mistanke, om stoffet nu også er så stabilt som påstået, eller nogen nysgerrighed, der går ud over at bekræfte status quo. Hverken kemiens hærgen i thalidomidsagen eller Hg´s hærgen i Minamata, Mexico, Iraq og på Færøerne tænder et lys. Biokemiens positive resultater med antioxidanter, endog på genetiske skader, bekymrer ikke lægevidenskaben synderligt. Det var dem, der ledte mig på sporet.
Uvidenheden om emnet er formidabel, det læres ikke på universiteter og tandlægeskoler, og forskningen er utilstrækkelig. Det er en ringe trøst, at i mange andre lande stikker man også hovedet i busken. Har nogen tandlægeprofessor udvist fantasi, nysgerrighed - eller mod til at betvivle den naturvidenskabeligt set fuldstændigt vanvittige påstand, at verdens giftigste tungmetal bliver ufarligt, blot det placeres i tænderne få cm fra hjernen med åben access via olfactory bulb? Lærer tandlæger ikke anatomi? De betaler med deres helbred derfor.
Det er billigt og hurtigt at tilegne sig en kvalificeret oversigt over de ca. 18.000 arbejder, der findes. Sammenfatninger eksisterer: Drs. Hal A. Huggins & Thomas E. Levy, tandlæge og læge: Uninformed Consent, 1999, www.hugnet.com Bogen viser for læger overraskende helbredelse af epilepsi, leukæmi, kronisk træthed, forhøjet blodtryk og cholesterol og andet opsigtsvækkende ved amalgamsanering. Ca. 85% af 850 patienter med multipel sklerose fik det bedre. Flere af disse fænomener kan forklares.
Erkendelsen af at have forgiftet patienterne og påført samfundene enorme udgifter til behandling af kroniske sygdomme og forskning med forkert udgangspunkt på trods af mindst 80 års eksisterende viden bliver pinefuld, og accepten af fakta vil møde stor modstand, bortset fra de få læger og tandlæger, der ved hvordan tingene hænger sammen. Tillige, at de fleste “funktionelle” og andre kroniske sygdomme har kviksølv som årsag og skal kureres delvist eller helt ved at fjerne kilden og dens depoter. Det er der ingen prestige i. Ved divergerende resultater står kemien som exakt naturvidenskab over de statistiske metoder, som medicinen anvender. At disse har fejlet og ikke er så universelle, som man tror, vil blive smertefuldt at erkende. I gymnasiet lærte vi alle naturvidenskab. Har man helt glemt dens tankegang?
Det er prekært, at myndighederne bliver taget på sengen p.g.a. emnets tabuagtige og “forbudte” karakter, uden strategi for det uafvendelige, som har kunnet forudses i flere år. Landet mangler i den grad ressourcer til den opgaven at få 100.000-vis på ret køl. Lærerne til nødvendig efteruddannelse skal først uddannes. Mens infektionssygdomme og kirurgi klarer sig excellent, vil skolemedicinen vil blive udsat for en blamage af format. Ny tankegang og behandling, når det ikke længere drejer sig om fancy metoder og mediciner.
Jo længere indsatsen udskydes, jo dyrere bliver det. Skrønen står for fald, og der står 2004, 05 eller 06 på uret, når det falder i slag. Det bliver ikke rart.
Allerede i oldtiden kendtes begrebet “tremor mercurialis” og “Quem Mercurius perdere vult, dementat prius”: Den, der lider af kviksølv, er den første til at nægte det. Har forgiftede personer også i dag mistet deres omdømme, beslutningstagere og tandlæger incl?
PM.

Til oversikt over Poul Møllers aktivitet

Til Snowboat hovedside