Test af 15 parkinsonpatienter for tungmetalforgiftning ved provokationstest.

 

Af dyrlæge og akupunktør Hanne Koplev

 

Årsagen til Parkinsons Sygdom (PD) er ikke kendt, men der gisnes om mange forskellige faktorer, deriblandt om miljøet kan have en betydning [1]. Under miljømæssige forhold nævnes bl.a. visse tungmetaller herunder Kviksølv og Mangan [2] . Kobberforgiftning er en kendt årsag til parkinsonisme [3].

 

Statistisk er ca. 25 % af patienter med PD fejldiagnosticeret [4], hvilket besværliggør forskning i sygdommen. Endvidere kan medicineringen med antiparkinsonmidler formentlig tillægges skadelige virkninger, hvorfor det må formodes, at medicineringen i sig selv kan medføre iatrogen parkinsonisme [5].

En scanning ved PD bør derfor foretages kort efter eller i umiddelbar tilknytning til begyndende medicinering for at give et sandt billede.

Også antiparkinsonmedicinens formentlige evne til udvikling af afhængighed (abusus) bør tages i betragtning, og ved bedømmelse af patientens symptomer bør der skelnes mellem:

1)       sygdomssymptomer,

2)       bivirkningssymptomer, 

3)       abstinenssymptomer,

4)       symptomer af andre årsager.

Denne skelnen kan være vanskelig, idet samme symptom f.eks. tremor kan optræde ved alle årsager.

 

I perioden marts 2001 til juli 2005 er 15 PD-patienter blevet testet for tungmetalforgiftning ved provokationstest med et kelaterende stof. Testen er foregået på private lægeklinikker til egen betaling.

3 (K1E, O3G, E15Y) er blevet testet for Kobber, Kviksølv og 14 andre tungmetaller ved brug af Atamir (penicillamin) i dosis: 30 mg. pr. kg. legemsvægt fordelt på 4 daglige doser, givet i 2 dage forud for post test.

12 er blevet testet ved injektion med Dimaval (= DMPS: dimercapto-propan-1 sulfonsyre) for forgiftning med Kobber og Kviksølv [6].

 

Ud af 15 PD-patienter har 5 (K1E, O3G, K4H, A7K, N8L) fået stillet en konklusiv diagnose ved PET eller DAT-SPECT-scanning. Heraf er 2 (K4H, A7K) ud af de 5 patienter blevet scannet tidsmæssigt i forhold til medicineringen, så en iatrogen parkinsonisme kan formodes udelukket.

 

Ud af 15 PD-patienter viser kun 1 patient (O3G) tegn på tungmetalbelastning før provokationstesten (før indgift med et kelaterende middel) [7]. Denne patient (O3G) er den eneste ud af 15 testede PD-patienter, som ville være blevet diagnosticeret tungmetalforgiftet ved de metoder, som anvendes i det danske Hospitalsvæsen.

 

13 af de 15 testede patienter er ved provokationstest fundet belastet med tungmetaller, og det kan ikke udelukkes, at dette har betydning for deres neurologiske sygdom.

 

De 2 patienter (N8L + A11O), som ikke viste tegn på tungmetalbelastning, har været eller var i behandling med medica, som nedsætter dopamin-produktionen, hvilket kan være en mulig årsag til deres PD-symptomer. Disse 2 patienter er ikke sat i afgiftningsbehandling for tungmetalforgiftning.

Behandling med psykofarmaka af den type, som nedsætter dopamin-produktionen, er i litteraturen beskrevet, som ikke altid reversibel ved ophør med medicinering [8].

 

Ved lav grad af tungmetalbelastning, som er bedømt til at være ubetydelig, må det tages i betragtning at :

1)       Den foretaget test kan være falsk negativ.

2)       Der er ikke er et mindste niveau, hvorved kviksølv kan siges ikke at være toksisk.

3)       Patienterne er kun blevet testede for enkelte tungmetaller (kviksølv og kobber), hvorfor belastning med andre tungmetaller kan være overset.

 

3 patienter (K1E, 03G, E15Y) er nyligt provokationstestede og er derfor ikke i behandling.

1 patient (H5J) har ikke søgt afgiftningsbehandling for sin tungmetalforgiftning, og ikke alle patienter (F6I, K9L, S12S), som har en tungmetal-forgiftning / -belastning, følger op på en påbegyndt afgiftningsbehandling.

 

4 patienter (S2E, K4H, J10L, P13U) har oplyst at være i bedring efter afgiftningsbehandling.

4 patienter (S2E, K4H, A7K, P13U) har valgt at være umedicinerede, heraf 2 (K4H, A7K) med konklusiv diagnose. 2 patienter (K9L, J10L) har nedsat deres forbrug af antiparkinsonmidler efter behandling.

(PD-patienter behandles oftest med en konstant øgning i dosis af antiparkinsonmedicin.).

2 patienter (A7K, D14V) har været anset for at være færdigbehandlet for deres tungmetal-forgiftning / -belastning. Ved fornyet test har der hos 3 patienter (K4H, F6I, A7K) været tegn på gen-forgiftning (re-intoxification).

Det er uvist om reintoxification skyldes:

1)       fejl ved analysen,

2)       at patienter på ny har været udsat for tungmetaller,

3)       en unormal lav udskillelse af tungmetaller.

 

Forskning i PD viser, at dopamin-produktion er særdeles følsomt overfor placeboeffekt [9]. Ved opsamling af data over længere perioder må det formodes, at placeboeffekten er elimineret / mindsket.

 

Resultatet af provokationstest for tungmetalforgiftning af 15 PD-patienter viser ingen sammenhæng mellem tungmetalbelastningens størrelse og symptomer relateret til PD

Registrerede sygdomssymptomer kan, som nævnt, f.eks. være bivirkninger af antiparkinsonmedicinen.

 

Ved forgiftning med mere et tungmetaller kan der opstå synergi effekt, hvilket vil sige, at tungmetallerne forstærker hinandens giftige virkning [10]. En let forgiftning med kobber kan f.eks. i kombination med en let forgiftning med kviksølv (evt. på en følsom person) medføre en katastrofal belastning af helbredet.

 

Problematikken omkring tungmetalforgiftning og tungmetallers biokemiske reaktionsmåder må desværre beskrives som yderst kompleks.

 

Danske afdelinger for Miljø- og Arbejdsmedicin er ikke kendt med provokationstest af patienter mistænkt for kronisk tungmetal-forgiftning / -belastning, hvorfor de fleste patienter med kroniske tungmetalforgiftninger forbliver udiagnosticerede og dermed ubehandlede.

Enkelte private danske lægeklinikker med specialuddannede læger tilbyder test for kronisk tungmetalforgiftning ved provokationstest.

 

PD forklares med mangel på signalstoffet Dopamin [11], men PD-patienter har ofte andre afvigelser f.eks.:

1)       Lavt niveau af:

A)      Methionin-enkefalin (et signalstof) i hjernen [12],

B)      B-12 vitamin [13] ,

C)      Glutathion (en antioxidant) [14] ,

D)      Coenzym Q 10 (en antioxidant) [15], 

2)       Øget indhold af homocystein [16] (et affaldsstof ved omsætning af svovlholdig aminosyre).

3)       Afvigelser i metaboliseringen [17] (omsætningen) af visse svovlholdige substanser.

 

Hos PD-patienter ophobes affaldsstoffer i hjernecellerne. Disse ophobninger kaldes Lewy Bodies [18] . Heller ikke dannelse af Lewy Bodies eller kliniske symptomer såsom nedsat lugtesans og blodtryksproblemer med flere kan forklares med Dopamin-mangel på grund af nedsat mængde dopamin-producerende nerveceller.

 

Ved at gå i detaljer med tungmetallers biokemiske reaktionsmønstre vil man kunne finde forklaringer på ovenstående eksempler på afvigelser, også på den nedsatte dopamin-produktion.

 

Eventuelle tungmetalforgiftninger (fra miljøet) vil ikke udgøre hele forklaringen, da det også kan dreje sig om:

1) individer, som er mere følsomme end andre overfor tungmetalbelastning,

2) individer, som har en mangelfuld udskillelse af tungmetaller,

3) individer, som har udviklet allergi overfor tungmetaller,

4) kombinationen af 1), 2) og 3).

Endvidere er der mange andre årsager til PD end toksisk (giftig) virkning af tungmetaller.

 

Ved at teste PD-patienter for kroniske tungmetal-forgiftninger / -belastninger ved provokationstests kan eventuelle tungmetalforgiftninger diagnosticeres og siden behandles, om end behandlingen synes langvarig.

Det er endnu usikkert om skader efter tungmetalforgiftninger er reversible, men der findes i litteraturen få eksempler herpå [19] .

Endvidere så kan dopamin autooxidere ved tilstedeværelse af tungmetaller [20] , hvorfor tungmetalforgiftede PD-patienter måske burde afgiftes før behandling med antiparkinsonmidler for at undgå unødige skader af medicineringen.

 

PD medfører stor økonomiske belastning for samfundet, foruden belastning af patienten og dennes familie. Hvis behandling for en evt. tungmetalforgiftninger kan medføre – helbredelse, - delvis helbredelse for PD eller - nedsat behov for medicin, så er det en mulighed, som fortjener afprøvning.

 

Mulige forgiftningsårsager kan f.eks. omfatte:

1) kviksølv fra Amalgamfyldninger [21], kviksølv fra fisk, samt kviksølv fra forurening (fra krematorier og industri) etc.

2) kobber [22] fra især Landbrugets kolossale forbrug af kobber, som fordeles til drikkevand og fødevarer, brug af kobberspiral / kobbergryder / kobbervandrør / kobbersmykker, afgivelse fra kobberholdig Amalgam, indtagelse af vitamin-mineral-piller indeholdende kobber etc.

3) Mangan fra svejsning etc.

4) Bly [23] fra forurenede madvarer, indånding af blyholdige dampe etc.   

Hvorfor det må konkluderes, at en mistanke om tungmetal-forgiftning / -belastning ikke kan udelukkes som en almindelighed i befolkningen.

 

Resultatet af provokationstest af 15 PD-patienter indikere, at der bør forskes mere i tungmetalforgiftning, som en eventuel årsag / medvirkende årsag til PD.

 

Mulige metoder til forskning i tungmetalforgiftninger af neurologiske patienter kunne omfatte:

1)       test for tungmetal-forgiftning / -belastning ved hjælp af provokationstest.

2)       test for allergisk reaktion overfor tungmetaller ved hjælp af f.eks. MELISA-test [24] .

3)       test for genetisk øget følsomhed overfor tungmetaller [25]

4)       brug af laboratorietest for parametre, som ændres ved PD f.eks. glutathion-indhold.

 

Tak til medpatienter, pårørende, læger og andre for god hjælp og støtte til dette ”projekt”.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forfatteren på: Akuvet@tele2adsl.dk

 [1] http://www.envirohealthaction.org/environment/disease_environment/

[2] http://www.ithyroid.com/parkinson's.htm

[3] Diagnosis and Management of Parkinson´s Disease. Cheryl H. Waters, MD. Second Edition ISBN:1-884735-53-3

http://www.gaia.st/stortebecker/stortk7.htm  http://www.gaia.st/stortebecker/storteb.htm

[4] http://www.yourhealthbase.com/database/a91e.htm

[5] Parkinsons Sygdom. En bog for patienter og pårørende. Henning Pakkenberg og Erik Dupont. Munksgaard forlag ISBN 87-16-11693-3

http://web.orionpharma.se/opn/page?id=3015&key=11031&editionkey=10930

http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.VisSeksjon?vp_SEKS_ID=1137405

http://cumc.columbia.edu/dept/neurology/sulzer/researchdirections.html

[6] http://www.holistic-medicine.dk/submenu03.html

[7] http://www.tenneroghelse.no/maindesign.asp?aid=8977&gid=4509

http://www.algonet.se/~leif/yrGON95a.html

[8]Parkinson´s Sjukdom, Gifter, Metaller Och Frie Radikaler af Docent Mats Hansson

[9] http://www.medicalnewstoday.com/index.php?newsid=8370 http://spring.parkinsons.org.uk/spring_news/2001/21_oct_2001/issue_21_12.htm http://web.orionpharma.se/opn/page?id=3015&key=11725&editionkey=10306

[10] Dansk Selskab For Orthomolekylærmedicin. Er du forgiftet af dine tandfyldninger ?. Ny udgave 2005. ISBN 87-984 450-1-4

[11] http://www.danmodis.dk/Frames/2_PS_MAINFRAME_KLINISK.htm

[12] Miltiades Karavis. The Neurophysiology of Acupuncture: a Viewpoint. ICMART 1996 Copenhagen

[13] http://www.b-vitaminbrist.se/index.php?id=93

[14] http://www.brainrecovery.com/   http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0ISW/is_2001_July/ai_76445678

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=9444566&dopt=Abstract

[15] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=12374491&dopt=Citation http://www.neurologyreviews.com/dec02/nr_dec02_coenzymeq10.html

[16]http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=ShowPDF&ProduktNr=223840&Ausgabe=224964&ArtikelNr=7984&filename=7984.pdf

[17] http://www.scandlab.com/Leveravgif.PDF

[18] http://www.jci.org/cgi/content/full/110/10/1403

[19] Frederik Berglund. 150 år med amalgamfyldninger. Klitrose  ISBN 87 7728 099 7

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=8784840&dopt=Abstract

[20] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=7716790&dopt=Abstract

[21] Læge Birgitta Brunes og Adima Bergli. Et nyt syn på sklerose. Borgen forlag. 1 udgave. ISBN 87-21-01320-9

[22] http://www.snowboat.no/Miljomin_Hedegaard.htm http://www.snowboat.no/Miljomin.-Koplev.htm

[23] http://www.farmakol.ku.dk/kap4tox.pdf

[24] www.MELISA.org

[25] Indholdet af svovlholdige aminosyrer i forskellige enzymer varierer fra individ til individ. Da tungmetaller angriber svovlbindinger må det formodes, at der også  er genetisk variation i følsomhed overfor tungmetalbelastning.

Science, Vol 299, Issue 5610, 1240-1243 , 21 February 2003 COMT val158met Genotype Affects -Opioid Neurotransmitter Responses to a Pain Stressor

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=12897404&dopt=Abstract