Dato:  Tors Sep 26, 2002  7:24  
Emne:  SV
: ny Svensk forsøg vedr. mobiletlfstråling og kræft

Bidrar elfremføring og mobiltelefoni til kreftutvikling? Mye
forskning omkring slike spørsmål dreies for mye mot statistikk.
Tidligere kunne man visst nok ta ut av kreftstatistikker at
radioamatører hadde femdoblet kreftrisiko. I dag er det kanskje
verken hensiktsmessig eller mulig å gruppere slik. For meg virker det
også lite fruktbart å gruppere i bosetting nær forskjellige typer
kraftlinjer og i brukere og ikke-brukere av mobiltelefoner. Jeg ser
for meg statistikeren foran pc-en: På kontorstolen med et
antennediagram som ser ut som fjellet Hamarøyskaftet.
Low-back-pain
plager.
Minner om ukene etter MRI-undersøkelsen.
Det kjennes i arret etter hjerteoperasjonen. Dette, og hudproblemene
som forsvinner gradvis i ferieukene, skyldes nok jobbstress. Det er
tre viktige ting det gjelder om: oppmerksomhet, oppmerksomhet og
oppmerksomhet - på statistikkjobben.
Jeg kan sikkert påvise at stråling fra det ene eller det andre ikke
skader noen. Eller påviser jeg bare at eventuelle skader i dag er
nokså jevnt fordelt i befolkningen?

Svaret på åpningsspørsmålet er kanskje både ja og nei, avhengig av
valgt virkelighet. Øckerman beskriver (se evt. innlegg nr. 760) en
virkelighet med eloverfølsomhet og dens konsekvenser for dannelse av
frie radikaler. (Er det rundt 20.000 i Stockholmsområdet som anser
seg for å være eloverfølsomme?) Hans påvisning gir delsvar på
spørsmål om hvilke helsevirkninger stråling kan ha. Viser han frem en
bra murstein mens en del andre bare viser uhensiktsmessige byggverk
uten kvalitetsikret stein?

(For noen år siden sjekket jeg med pasientombudet i Hordaland om vi
hadde primærleger og universitetssykehus som kunne håndtere
eloverfølsomhet. Svaret var negativt. Statistisk sett har vi neppe
noen eloverfølsomme i Norge. Men i min virkelighet kan vi ha
forholdsvis like mange som i Sverige. Skillet er vel knyttet til
oppmerksomhet.)

Dagens tilleggspørsmål:
Hvor lenge kan man være eloverfølsom uten at man forstår at man er
det?

Mvh
Tor Johnsen

-
-- I nordbiomed@y..., "cheesedanish2001" <Scott_Hill@d...>
> Disse artikler var i Dansk/Svensk presse idag. Jeg vil gerne høre
> jeres kommentar til konklusionen!! Rapporten i sin helhed kan
hentes
> på Svensk el. English på http://www.SSI.SE i PDF-format.
>
> Scott@f...
>
> Lagt på www.berlingske.dk den 18. september 2002 kl. 14:43.
>
> Intet bevis for kræftrisiko ved mobilsnak
>
> Sammenhængen mellem kræft og brugen af mobiltelefoner er ikke
> videnskabeligt bevist, konkluderer en ny svensk undersøgelse fra
> Statens Strålskyddsinstitut (SSI), der i samarbejde med to
> amerikanske eksperter har gennemgået alle offentliggjorte
> forskningsprojekter inden for området.
>
> Kvaliteten af blandt andet en svensk undersøgelse, der viser det
> modsatte, er for dårlig. Den er lavet over for kort en periode og
med
> for få deltagere.
>
> Derimod fremhæver SSI fem andre store forskningsprojekter.
>
> Heriblandt en dansk ledet af forskningsleder hos Kræftens
Bekæmpelse
> og Sundhedsstyrelsens konsulent vedrørende elektromagnetiske
felter,
> Christoffer Johansen.
>
> Den omfatter 400.000 mobiltelefonabonnenter over 18 år, og den
kunne
> ikke påvise nogen kræftrisiko ved at tale i mobiltelefon.
>
> Trods de nye undersøgelser fortsætter forskningen omkring
> kræftrisikoen ved mobiltelefoner, fordi det er et relativt nyt
> fænomen, og der stadig er brug for mere viden på området.
>
> /ritzau/
>
>
>
> 18 september 2002
>
> Pressmeddelande
>
> Inga säkra samband mellan mobiltelefoni och cancer
>
> Ny epidemiologisk översikt finner inget samband mellan
mobiltelefoni
> och cancer
>
> För att få en översikt av kunskapsläget när det gäller eventuella
> samband mellan mobiltelefoni och ökad risk för cancer, har Statens
> strålskyddsinstitut anlitat de internationellt kända
epidemiologerna
> John D. Boice, Jr. och Joseph K. McLaughlin från International
> Epidemiology Institute i USA för att granska samtliga
epidemiologiska
> studier som publicerats inom området.
>
> Boice och McLaughlin har inte funnit något stöd för att radiovågor
> kan vålla cancer. Deras rapport visar att det saknas säkra belägg
för
> ökad risk för tumörer (i hjärna, hjärnhinna, hörselnerv, öga eller
> spottkörtel) vid användning av mobiltelefon.
>
> Boice och McLaughlin har särskilt gått igenom de svenska studier
som
> Lennart Hardell och hans medarbetare har publicerat, i vilka ett
> samband mellan tumörer och användning av mobiltelefon påvisats.
Dessa
> och några amerikanska studier bedöms vara av begränsat värde,
> antingen på grund av för kort uppföljningstid eller för litet
antalet
> cancerfall (USA), eller på grund av allvarliga brister i
uppläggning
> och genomförande (Sverige).
>
> Mot detta står fem välgjorda studier utförda med olika metoder: tre
> sjukhusbaserade fall-kontrollstudier från USA, en registerbaserad
> fall-kontrollstudie från Finland och en registerbaserad
kohortstudie
> från Danmark av fler än 400 000 telefonanvändare. Studierna är så
> samstämmiga att Boice och McLaughlin anser att man med rimlig grad
av
> säkerhet kan utesluta ett orsakssamband mellan mobiltelefoner och
> cancer. Numera finns dessutom stora experimentella studier som inte
> bekräftar tidigare rapporter om skadlig verkan av radiovågor på
djur.
> Det saknas också en rimlig mekanism som stöder att icke-joniserande
> radiovågor skulle var cancerframkallande.
>
> Många människor är oroliga för mobiltelefoners eventuella skadliga
> hälsoeffekter. Även om den nu presenterade sammanställningen av
> kunskapsläget känns betryggande, fortsätter forskningen inom
området.
> För närvarande genomförs bland annat en studie med gemensamt
upplägg
> i 13 länder.
>
> Ytterligare information lämnas av:
> Lars-Erik Paulsson, myndighetsspecialist,
> 08-729 71 66
> Ulf Bäverstam, stf generaldirektör, 08-729 71 80
> Britt Ekman, informationschef, 08-729 71 34 eller
> 0709 720 797

 

  Meddelelse 789 af 3662  

 

Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside