Dato:  Fre Mar 19, 2004  8:53  
Emne: 
Når stråling og kvikksølv gir ryggproblemer

Åpent skriv til bl.a.:
Sentrale helsemyndigheter og Helsekomiteen på Stortinget
De medisinske fakultetene
De fleste personer og instanser som berøres i skrivet
Statens strålevern
Legeforeningen
Ryggforeningen
Norsk forening for ryggforskning
Nordbiomed
Andre aktuelle faggrupperinger

(Skrivet kan fritt videresendes og publiseres.)Kvikksølvforgiftning (oftest udiagnostisert) anses av stadig flere å
ligge som et solid fundament i bunnen av de fleste av våre
sivilisasjonssykdommer. Trekker man i tillegg inn erfaringer fra
samspillet med svake elektromagnetiske felt blir det virkelig
interessant.

Men dessverre synes mye helsefaglig lærestoff å være fundamentert på
en antakelse om at et slikt samspill ikke foreligger. Mye står og
faller med om antakelsen har gyldighet eller ikke. Den bør vel, som
trollet i eventyret, få komme frem i lyset og kanskje sprekke?

Lurer du på hvilke helseproblemer noen av oss trekker inn i sektoren
med disse samvirkende faktorene? På mitt nettsted www.snowboat.no vil
jeg foreslå at du starter med sivilingeniør i kjemi Poul Møllers
oversiktlige henvendelse til bl.a. helsemyndigheter i en rekke land
(www.snowboat.no/hg.htm). (På møte med Folketingets Sundhedsudvalg
24. mars vil han, sammen med lege Carsten Vagn-Hansen, legge frem
sitt materiale om amalgams store nevrotoksisitet.)

Det er vanskelig å nå frem til fagtidskrifter med erfaringer på dette
kompliserte området. Men i disse dager peker
bladene "Fysioterapeuten" og "Muskel & Skjelett" seg ut som aktuelle
mål for meg. De har begge nylig trykket artikkelen "Når ryggen - og
fagfolkene - krangler" av professor dr.med. Even Lærum og professor
dr.med. Holger Ursin, ledere av Formidlingsenheten og
Forskningsenheten i Nasjonalt ryggnettverk.

Siden artikkelen ikke tar for seg spørsmålet om et samspill mellom
kvikksølv og stråling kan medvirke til ryggproblemer ber jeg om å få
tatt inn nedenstående i begge bladene:

(Overskrift)
Ryggproblemer og virkelighetsoppfatninger

(Fet skrift begynner)
Samspillet mellom kvikksølv i cellene dine og uheldig dagligdags
stråling kan gi deg helseplager, fra de små diffuse til de tunge
kroniske.
Forfatteren kan ikke bevise påstanden, men "absence of
evidence is not evidence of absence".
Han ønsker å bidra til en
medisinsk kultur som avslappet kan diskutere usikkerhet og la
pasienters vurderinger få sin rettmessige plass i faglige fora. Han
ser positivt på de fleste mer ydmyke behandlingsregimer som i dag
gjerne kjemper litt i skyggen av Nasjonalt ryggnettverk og de felles
europeiske retningslinjer for langvarige ryggsmerter, som vil
foreligge i løpet av mars 2004.
(Fet skrift slutt)

I vår vanligste virkelighetsoppfatning knytter vi ikke ryggproblemer
til pasientens eventuelle tungmetallforgiftning eller
strålingsømfintlighet. Indirekte går vi da ut fra at slike faktorer
ikke har betydning for ryggen. Med et slikt mer eller mindre definert
utgangspunkt for vår tro er vi likevel kommet frem til en fornuftig
standard for såkalt "ryggrehabilitering". Dette er noe mange har
svært god nytte av samtidig som det bidrar til å redusere deres
sykefravær.

Men der er et viktig problem: Alle har ikke like stor nytte av
standard ryggrehabilitering. En del (som kan føle seg presset av
trygdesystemet til å la seg behandle) blir rett og slett dårligere av
behandlingen og faller gjerne derfor ut av arbeidslivet. Det kan være
en medvirkende grunn til at denne standardbehandlingen i sum ikke har
den forventede positive effekten på deltakelsen i arbeidslivet.

Dette problemet blir håndterlig om man velger seg en litt utvidet
virkelighetsoppfatning der særlig pasientens kvikksølv (fra
tannmetaller og andre kilder) samvirker med en del stråling som de
fleste av oss omgås nokså ureflektert både dag og natt. Her i dette
paradigmet kan man gjerne populært si at hver for seg har disse to
faktorene begrenset betydning, men sammen er de dynamitt. De kan
påvirke oss negativt på mange måter. Men det kan være grunn til å
peke spesielt på de ryggproblemene som kan følge med.

De har sitt tyngdepunkt i korsryggen og er til forveksling lik de vi
ser når vi opererer innenfor de begrensninger som ligger i den
virkelighetsoppfatningen som ennå er vanligst. Men de krever en helt
annen håndtering som jeg ikke vil komme detaljert inn på her. (Bl.a.
kan kvikksølveksponering til en viss grad avbrytes og
elektromagnetiske felt kan man bevisst holde litt avstand til og i
noen grad "nøytralisere".)

Dessverre er det slik at den form for ryggrehabilitering som synes
mest vellykket for pasienter som ikke er berørt av disse samvirkende
faktorene kan være direkte invalidiserende for de som er det.

Stadig flere dyktige terapeuter går over til å operere i dette siste
og mer omfattende paradigmet. Og de kan oppnå gode resultater på
områder der andre ikke har stort mer enn symptomdempende behandling å
tilby.

Mens den vanlige medisinen er kjemidominert tar man her nærmest
utgangspunkt i en erkjennelse av at livet kanskje mer er en
elektromagnetisk enn en kjemisk greie. Når det gjelder avansert
måleapparatur som enkelte benytter seg av ligger kvantefysikken i
bunnen. Her kan du trygt stille spørsmål om hvor tungmetallforgiftet
du er og hvor strålingsømfintlig du er. Det er din egen reaksjon
på "hva som helst" som måles. Prøving og feiling ved valg av
legemidler eller kosttilskudd erstattes av målinger. (Så løp ikke
rett i helsekosten etter det siste ukebladene anbefaler. Målinger kan
vise at jeg trenger det mens det er direkte uheldig for deg.) Denne
tilnærmingen til helseproblemer står ennå i et visst
motsetningsforhold til det vi gjerne kaller skolemedisinen og ikke
minst til legemiddelindustriens interesse av å styre utviklingen og
innholdet i legeyrket.

En tysk filosof opererer med tre stadier når nye tanker lanseres:
Først latterliggjøres de, deretter møter de voldsom motstand. Så
følger almen aksept. I helsefagene anes et fjerde stadium før det
siste. La oss tenke oss en pasient/lege-situasjon: Du ytrer ønske om
å få vite hvor tungmetallforgiftet og strålingsømfintlig du er. Legen
vil neppe le deg opp i ansiktet og skifte over til tema som
lekkasjefrie tannfyllinger og somatisering. Du vil heller ikke bli
møtt av sinne og voldsom motstand. Det som er mest påregnelig er
unnfallenhet og frykt for at et nytt paradigme, som han eller hun
gjerne bare aner konturene av, er best egnet til å løse dine
problemer. Da er vedkommende mer eller mindre i en ubehagelig
vippeposisjon mellom to paradigmer.

Jeg får vel tilføye at årsaksanalyse, god erfaring med reversering av
egne lammelser og tilstivninger og irritasjon over firkantede
medisinske ryggmyter ligger til grunn for denne meningsytringen.

I tilknytning til egen årsaksanalyse har jeg også målt forskjellige
behandlingsbenker med elektrisk heving og senking, med en enkel
voltdetektor. Her er det godt spenn fra de som er montert så bra som
det med enkelhet kan gjøres til de som er egnet til å gi utsatte
pasienter ryggproblemer og tilsvarende terapeuter kneproblemer.

Tor Johnsen
torjohnsen@h...
 

  Meddelelse 2318 af 3662  

 

Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside