(Avskrift av brev)

                                               Miljøministeriet

                                               Skov- og Naturstyrelsen

                                               Landbrugs- og Bioteknologikontoret

                                               J.nr.

                                               Ref.HKJ/12

                                               Den 31. maj 2005

Kære Hanne Koplev

 

Tak for din e-mail sendt til miljøminister Connie Hedegaard den 13.december

2004. Skov- og Naturstyrelsen vil på ministerens vegne besvare din henven-

delse og skal beklage den lange svartid.

 

Styrelsen er bekendt med anvendelsen af kobber i svineproduktionen for at

undgå diarré og følger anvendelse af kobber nøje. Skov- og Naturstyrelsen

har ligeledes kontaktet Fødevarestyrelsen og oplyst om din henvendelse. Det

skal i den forbindelse oplyses at for så vidt angår risikoen for forgiftning og

skader på dyr og mennesker, skal yderligere henvendelse foretages hertil.

 

Den sidste større undersøgelse af indholdet af bl.a. kobber i danske dyrk-

nings- og naturjorde blev gennemført i 1992/1993. Det blev her konkluderet, at

indholdet af tungmetaller i danske jorde generelt ikke gav anledning til bekym-

ring, idet niveauerne var lave sammenholdt med de anvendte jordkvalitetskri-

terier, og belastningen var beskeden sammenholdt med jordens indhold af

tungmetaller. Der blev dog i undersøgelsen peget på, at kobber på længere

sigt kan udgøre et problem på arealer, der modtager svinegylle.

 

Tilførslen af kobber ved udbringning af gylle blev vurderet i 1996 og igen i

2002 i forbindelse med DMUs overvågningsprogram. I denne periode tyder

noget på en reduktion af det gennemsnitlige indhold av kobber i svinegylle fra

600 mg/kg tørstof til 260 mg/kg tørstof. Dette skal sammenholdes med en

grænseværdi ved anvendelse af slam på 1000 mg/kg tørstof.

 

Som det fremgår af regeringsgrundlaget vil regeringen i forbindelse med udvi-

delser eller nyanlæg af husdyrbrug over 75 DE stille krav om miljøgodkendel-

se. I forbindelse med dette udvidede krav om miljøgodkendelse skal der udar-

bejdes vejledninger til kommunernes sagsbehandling. Skov- og Naturstyrel-

sen vil på baggrund af bl.a. dine kommentarer overveje hvorvidt og hvordan

en miljømæssig vurdering af problemerne med tungmetaller incl. kobber kun-

ne indgå i disse nye miljøgodkendelser.

 

Med venlig hilsen

 

Hans Kjær

 

 

Til introduksjon av Hanne Koplev

 

Til brevet som ministeriet svarer på

 

Til Snowboat hovedside