07.12.2006

E-post til Helsedept.

Kopi: Forskningsrådet, Nafkam, de fleste universitetene, bivirkningsgruppen, helsedirektoratet, folkehelseinstituttet, legeforeningen og tannlegeforeningen.

 

 

Kvikksølv og elektromagnetisme -  Deres ref. 200602477-/NF

 

Det er kommet noen hyggelige tilbakemeldinger på min e-post av 1.des. om samme emne.

 

De indikerer at vi som har kommet oss ut av både tungmetall- og EMF problemer bør bli flinkere til å informere både myndigheter, forskere og de som utdanner leger og tannleger. Det tror jeg også er helt nødvendig siden det her er snakk om svært mange faktorer eller medvirkende årsaker som pasientene selv må ta hånd om. Forsker man tradisjonelt faktor for faktor vil man trolig bare finne at de enkeltvis ikke har så stor negativ helseeffekt og ikke få med seg at ”sammen er de dynamitt”. (Her vil det for eksempel være min erfaring at denne verstingkombinasjonen av tannmetaller, som jeg selv hadde, var det tilnærmet greit nok å leve med der menneskeskapt stråling var minimal. Men den lot seg ikke forene med helt vanlige norske strømforhold.)

 

Her synes jeg Nafkam nå viser rett vei ved sin satsing på kvalitative intervjuer med pasienter som opplever tannmetallproblemer. Pasientinnspill førte visst også til bedre nyansering av resultatene.

 

En tilsvarende fornuftig spørreundersøkelse blant de som opplever EMF problemer tror jeg vil sirkle inn det meste som er felles for slike pasienter, samtidig som det vil luke ut mye uheldig/farlig pasienteksperimentering for eksempel av typen ”Merker du om feltet er av eller på nå?”

 

Selv har jeg vært blant de mest aktive på et medisinsk nettforum siden februar 2002. Det gir god skrivetrening på områder der vårt vanligste sykdomsbegrep mister mening og bare bidrar til medisinering som hindrer helbredelse.

 

Kjenner du til andre medisinske nettfora der jeg bør delta eller inviteres til å delta?

 

Har du andre forslag til hvordan jeg som legmann bør forsøke å forbedre informasjonen til de målgruppene som ble nevnt innledningsvis.

 

Om vi erfarne pasienter makter og komme i en fruktbar dialog med disse tror jeg vi i Norge har de beste forutsetninger for å skjære gjennom amalgam/gull- og EMF skandalen, informere publikum om løsningene og spare inn opp til et femtitall årlige helsemilliarder. Og unngå tilsvarende mengde fullstendig unødig menneskelig lidelse.

 

Mvh

Tor Johnsen

 

Til Snowboat hovedside