Sist endret: 15. des. 09

 

Parkinson og tungmetaller

Behandling av tungmetallforgiftning

Akupunktur ved Parkinsons Sygdom

Alternativ behandling

Kost

 

Tidlig i 2004 sendte Hanne Koplev ut en mail som åpnet med ordene ”Kære medpasient”.

Hun hadde funnet frem til en del av oss som har kommet inn på egne tungmetallproblemer på internet. Det var en kort melding som fortalte om grep hun hadde tatt og at resultatet var at hennes parkinson-symtomer langsomt avtok.

Men det ble også invitert til utveksling av mer erfaringer. Det er det blitt mye av.

 

Hun har også fått andre parkinsonpasienter til å prøve sin egen vei når det gjelder tungmetallanalyse og behandling.

 

I motsetning til meg har hun tung faglig ballast, som dyrlege og akupunktør.

I desember 2004 lot hun latt trykke en artikkel i medlemsbladet til Dansk Parkinson Forening. Den har jeg fått lov til å gjengi her: Hvor der er en vilje, er der en vej. Den er i 2006 omarbeidet til: En beretning om Parkinsons Sykdom.

 

Hygg deg gjerne også med artikkelen Mr. Parkinson og Parkinsons Sygdom.

 

Når hun, med sin dyrlegebakgrunn, uttaler seg om kosthold i relasjon til et helseproblem hun selv har, synes jeg det er all grunn til å lytte. Hun viste meg tidlig sine tanker på dette området og har nå gitt meg lov til å gjengi  artikkelen Kost og Parkinsons Sygdom. Les nå gjerne helst en oppdatert versjon her.

 

En akupunktør som har Parkinsons sykdom har trolig gode forutsetninger for å gi spesielle råd til kolleger og andre som driver med beslektede terapier. Noen av disse har hun samlet i Kompendium i behandling av parkinsonpatienter.

Med sine femti sider er jo dette først og fremst noe en pasient kan henvise sine terapeuter til. Men det er også lagt til rette slik at enkelte avsnitt kan leses uten faglig bakgrunn.

Artikkelen Tungmetaller og Parkinsons Sygdom kom i 2005. Den kunne nesten like godt hatt overskriften ”Tungmetaller og sykdom”. Først og fremst får du oversikt over samspillet mellom de mange tungmetallene som vi både kan ha for lite og for mye av i kroppen. Og den kan få deg til å tenke på at det virker noe tilfeldig om ubalanser her slår ut i det ene eller det andre helseproblem.

Hanne Koplev er blant de aktive i flere debattfora for parkinsonpasienter. Hun anbefaler medpasienter å orientere seg og delta på for eksempel disse: http://www.parkinson.dk/ ,  www.parkinson.se og www.parkinson.no .

Hun gjør oppmerksom på, at man ikke bør skrive om tungmetaller i det svenske debattforum for parkinsonpasienter, idet dette medfører utestenging fra forumet.

I slike pasientfora er det ofte behov for litt friskt blod. Eller som hun selv sier det i noen sammenhenger: "Det er på tide, at der blæser nye vinde."

Som et eksempel på Hannes innlegg, så forsøker hun å starte opp en debatt om kombinasjonen av flere typer medisin, da en del parkinsonpasienter medisineres både med antidepressiva og antiparkinsonmedisin. Kan antidepressiva her være mer til skade enn til hjelp? Denne problemstillingen belyses i et innlegg på nettforumet til den danske parkinsonsforening.

Hun holder gjerne foredrag om emner som akupunktur, årsakene til Parkinsons Sykdom og om tungmetaller. Vil du kikke på et om akupunktur? Det er i utgangspunktet skrevet og holdt for akademikere og terapeuter uten tidligere kjennskap til akupunktur. Men du som ikke har faglig bakgrunn vil nok kunne glede deg spesielt over omtalen av den kinesiske filosofen som ligger til grunn for akupunkturen.

Her er et foredrag om Tungmetaller og Parkinsons sykdom skrevet for parkinsonpasienter (sept. 2007). Først finner du den aktuelle parkinsonforeningens introduksjon av henne. En legespesialist med ekspertise på diagnostisering og behandling av tungmetallforgiftning peker på at foredraget også med fordel kan holdes for leger. Dette foredraget kan du også lese på svensk her.

Hanne Koplev deltok på Luxembourgkonferansen 10. nov. 2007. Den samlet resurspersoner som arbeider for et forbud mot amalgam.

 

 

Tungmetallforgiftning, miljø og nevrologiske sykdommer

Du som har satt deg inn i problematikken omkring tungmetallene er sikkert oppmerksom på at det ved samtidig forgiftning med flere tungmetaller kan oppstå en synergieffekt, hvor en lett forgiftning med et tungmetall sammen med en lett forgiftning med et annet tungmetall kan medføre en alvorlig tungmetallforgiftning. Dette kan være aktuelt i kombinasjonen av amalgamforgiftning/kviksølvforgiftning med unødig tilførsel av kobber fra miljøet. I et skriv til den danske miljøminister blir et slikt problem tatt opp. Det gjelder spørsmålet om grisefor tilsettes kobber av størrelsesorden 6-34 ganger dyrenes behov. Klikk her for å lese brevet.

Det ble besvart av Skov- og Naturstyrelsen innenfor ministeriet. Vår avskrift av innholdet kan du lese her.

Artikkelen "Landbrugets forurening med kobber" kom i 2006.

I dag (2006) blir man mer og mer oppmerksom på helseproblemene til tannlegeassistentene og deres barn og kan vanskelig knytte dem til annet enn kvikksølv.

I et brev til beskæftigelsesministeren (tilsv. norsk arbeidsminister) kommer Hanne Koplev inn på svakhetene ved mye kvikksølvforskning. (Brevet kan med fordel leses som pdf-fil her.) Særlig bekymrer det at så mange fester lit til den typen forskning som trekker slutninger om kroppens grad av forgiftning ut fra forekomsten av de aktuelle tungmetaller i hårprøve samt i transportvæsker som blod og urin. Nederst i skrivet finner du den lange oversikten over de viktigste kopimottakerne i fagmiljøer og det politiske miljø.

Svaret fra ministeren finner du her.

Det ble besvart slik:

I 2006 søkte Hanne Koplev Dansk Parkinson Forening om midler til forskning på sammenhengen mellom tungmetallforgiftning og Parkinsons Sykdom.

Søknaden, som er skrevet for lekfolk, forteller mye om hvilke skader tungmetallforgiftninger kan medføre, og hvordan man kan diagnostisere og behandle.

 

I oktober 07 ba den danske forskningsstyrelsen om innspill når det gjelder forskningsbehov de nærmeste årene. Hennes bidrag kan du lese her.

Det utmerkede nettstedet Overgangsalderen.dk har også valgt å legge ut dokumentet på sine sider.

 

Hanne Koplev har også interessert seg for det politiske spill bak håndteringen av saken om tannklinikkassistentene samt EU’s SCENIHR-ekspertgruppe, som i 2008 kom ut med en rapport om sikkerheten ved bruk av amalgam. Hennes innlegg ”Er EU-rapport vitenskapelig eller resultat av industriell lobbyisme” er en meget hard kritikk av EU’s ekspertgruppe, men det har ikke vært mulig å få mediene til å interessere seg for saken. Industrien synes å ha fått makten over mediene.

 

Hennes innlegg kan du leser her.

 

Avgiftning med mer

For sikker påvisning av tungmetallforgiftning benytter man oftest provokasjonstester. Via piller eller injeksjoner kan man få bundet opp tungmetaller fra kroppens depoter på en slik måte at de føres ut i blodbanen. Blodprøver eller urinprøver før og etter slik testing vil da kunne gi innblikk i mengden av opphopet tungmetall i organismen. Medisinen som brukes kalles på engelsk for Chelating agent og på norsk gjerne kelat-danner. Dette er midler som må omgåes med forsiktighet da de medfører provosert avgiftning som ikke alle tåler like godt. Noen vil av den grunn gjerne stille seg skeptisk til bruk av slik medisin. Denne problemstillingen belyses nærmere her.

Er du blant dem som allerede har tatt en test med Dimaval, Atamir eller DMSA? Da vil Hanne Koplev svært gjerne få knyttet dine erfaringer til en samlet undersøkelse. Resultatet kan da benyttes til å forsøke å få de offentlige helsevesener til å tilby provokasjons-test til nevrologiske pasienter. Dette kan best skje ved at du benytter hennes skjema som du besvarer anonymt. Spørsmål som du ikke kan eller vil svare på hopper du bare over.

Hun har (i 2005) innsamlet data fra provokasjonstesting av femten parkinsonpasienter for tungmetallforgiftning. Her gås det, i en av konklusjonene, langt i retning av å mistenke at udiagnostisert tungmetallforgiftning er temmelig utbredt og kan være en årsak eller medvirkende årsak til nevrologiske sykdommer.

Det er trist å måtte konstatere, at uvitenhet fratar pasientene muligheten for behandling ved en eventuell tungmetallforgiftning.

Test af 15 parkinsonpatienter for tungmetallforgiftning ved provokationstest. Med tilhørende skjematisk oppstilling Skjematisk oppstilling av testresultatene. Materialet er primært skrevet for leger, tannleger og biologer med interesse for tungmetaller og sykdommer.

Det er våren 2006 oppdatert med et større pasientmateriale, men kun i en engelsk versjon. Provocation tests for Heavy Metal toxicity in 18 patients with Parkinsons disease. With an updated diagram:

Materialet har i 2005 vært brukt som innlegg til en internasjonal kongress i Prag om "Toxic Metals as a Key Factor in Disease".

Du kan gå inn på http://www.melisa.org/conferences.php  og finne konferansen 12th MELISA(r) Study Group fra år 2005.

Eller direkte på disse to linkene: http://www.melisa.org/popup/12-group.php eller http://www.melisa.org/popup/12-group-summary.php

Hanne Koplev opplyser at det pr. desember 2009 er testet 72 parkinsonpasienter med provokasjonstest. Av disse har 70 fått påvist  tungmetallforgiftning. Det mest hyppige funn er en kombinert kvikksølv- og blyforgiftning samt kobberbelastning eller kobberforgiftning.

Avgiftning er komplisert, og man kan gjøre feil som gjør vondt verre. Men for den som setter seg inn i problemene er det likevel i dag (2007) mulig å ta fullt ansvar og styre det hele selv. Analyseringen av problemene kan starte med en hjemmetest. Mer om dette og forslag til oppfølging finner du her.

Når Hanne Koplev forhåpentlig får anledning til å lage sitt eget nettsted bør det komme en link til det nedenfor her.

Mvh

Tor Johnsen

torjohnsen@hotmail.com

Til Snowboat hovedside