HAARP                                                                                                            

 

eller

HIGH FREQUENCY ACTIVE AURORAL RESEARCH PROGRAM

 

Dette forskningsprogrammet ser ut til å ha de beste målsettinger. Det kan gi bedre forståelse av ionosfæren og bedre kommunikasjonsmuligheter både sivilt og militært.

 

Men samtidig er der mange flinke folk verden rundt som mener at prosjektet lett kan misbrukes og kanskje blir misbrukt alt i dag. Noen av disse, inklusive russiske myndigheter, tror jeg er inne på riktige spor mens andre muligens har litt overdrevne forestillinger om den våpenteknologiske verdien av prosjektet.

 

Som tidligere elflyktning har jeg erfaring med hvor lite det skal til for å invalidisere folk. Det blir min innfallsvinkel til denne mikrobølgestrålingen som man fra bakkestasjoner nå kan sikte inn mot ”deg” via et ”speil” i ionosfæren. Med ”riktig” frekvens, sendestyrke og eksponeringstid ligger det til rette for å skape negative helseeffekter av den størrelsesorden man ønsker, innenfor relativt små områder. Og det vil ikke forundre meg om man kommer frem til at den signalstyrken som er mest effektiv er så lav at det store flertall uten videre vil påstå at dette umulig kan ha våpenteknologisk interesse.

 

Partisjef  Leonid Bresjnev talte 13.06.1975 for et gjensidig amerikansk/russisk forbud mot utvikling av en ny type våpen som han karakteriserte som verre enn atomvåpen. USA tok ikke i mot invitasjonen til dialog. Den militære delen av HAARP-programmet beveger seg nå muligens akkurat i den retningen Bresjnev advarte mot, bl.a. på denne måten: ”Menneskehetens fornuft og samvittighet krever av oss at vi oppretter en uoverstigelig barriere mot utviklingen av slike våpen.”

 

I 2002 kom 90 medlemmer av den russiske Dumaen med en lignende uttalelse rettet mot HAARP-programmet. Den er greit omtalt på http://www.fas.org/irp/program/collect/haarp-duma.htm .

 

Sitat:

” The U.S. plans to carry out large-scale scientific experiments, under

the HAARP program, and not controlled by the global community, will

create weapons capable of breaking radio communication lines and

equipment installed on spaceships and rockets, provoke serious accidents

in electricity networks and in oil and gas pipelines and have a negative

impact on the mental health of people populating entire regions, the

deputies said.”

 

Her håper jeg du merker deg ordene om manglende internasjonal kontroll og mulighetene for å påvirke folks mentale helse.

 

Eksperimenteringen med HAARP-sendere øker på, også her til lands, forteller de som følger med og gjerne viser opp satellittbilder med angivelse av dato, aktuell sender, strålingsdata, plassering av ionisert refleksjonslinse, bestrålt område på bakken og eventuelle sidelooper.

 

Det ser ut til at man fra HAARP-nett også trener med direkte eksponering av nærområder, for eksempel i Stavanger. Dette går jo da på frekvenser man ikke er tildelt av Post- og teletilsynet. Så om flinke folk fanger det opp og varsler, har man jo visse påvirkningsmuligheter overfor dette som ser ut til å være styrt av to amerikanske forsvarsgrener mens norske myndigheter unnlater å ta kontroll. Liker du at det eksperimenteres med muligheter for elektromagnetisk påvirkning av din helse? Eller er du av den gamle skolen som er lært opp til at elektromagnetisme bare kan påvirke oss i den grad den fører til oppvarming av kroppsvev?

 

internett er det du selv som må drive kvalitetssikring av det du finner. Så i utgangspunktet bør du gjerne tvile på alt og alle før du gir deg til å sortere det som kan ha noe for seg fra overdrevne konspirasjonsteorier. Det gjelder også ”krigsspillet” mitt der du også finner to linker til HAARP-programmets nettsted.

 

Søk på HAARP gir deg gjerne mer enn en halv million treff. Så her har du et lite hav av motstridende meninger å øse av. Jeg har mine favoritter, og du som vil gå dypere inn i dette emnet bør jo finne dine egne.

 

I prosjektets offisielle sider gjentas det noen ganger at alt dette foregår langt under dagens grenseverdier for bestråling av mennesker. Her vil jeg bare be deg være åpen for at disse også kan betraktes som helt verdiløse for så vidt som de selvsagt ikke er basert på uutforsket atermisk effekt. Er de ganske enkelt utgått på dato?

 

Negativ helseeffekt av forskjellige former for elektromagnetisme ser ut til å henge godt sammen med kroppens grad av tungmetallforgiftning. Se eventuelt fabelen på http://torjohnsen.blogspot.com/ . Deponering av tungmetaller som kvikksølv skjer vanligvis langsomt og umerkelig over tiår. Når du samtidig tilføres andre miljøgifter gir det ofte synergieffekter. Det betyr at forgiftningene enkeltvis kan være for små til å føre til sykdomsutvikling, mens de samlet kan være svært potente. Her på snowboat.no er det særlig Hanne Koplev som kommer inn på dette, mest når det gjelder kombinasjon av kvikksølv og kopper. Men stadig flere blir interessert i å forske på slike effekter. Se gjerne på http://www.york.ac.uk/res/phime/ .

 

En tilsvarende langsom svekkelse av kroppens forsvarsverker ser ut til å kunne være knyttet til bruk av mobiltelefoni. Se eventuelt http://snowboat.no/Mobiltelefon_og_helse.htm .

Så lenge man ikke kan vise til det motsatte ser jeg grunn til å tro at gjentatt eksponering for svært svak mikrobølgestråling fra HAARP-nett langsomt og umerkelig vil bidra til at vår evne til å reversere helseproblemer svekkes.

 

Er du også åpen for at en del av HAARP-programmet  kan gå på fullskala eksperimentering med hvilke ”mikrobølgedoser” som egner seg best til å sette folk mentalt og fysisk ut av spill?

Da håper jeg du vil spre kjennskapet til disse mulighetene og gå for at det hele bør komme under både nasjonal og internasjonal kontroll.

 

Jeg håper også at du, som er i posisjon til å spre kjennskap til dette problemområdet, tar kontakt for en eventuell felles innsats, utveksling av erfaringer eller annet.

 

Mvh

Tor Johnsen

torjohnsen@hotmail.com

 

Til Snowboat hovedside