(Avskrift av brev)

 

 

DET KONGELIGE

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

 

 

Tor Johnsen

Nordlia 8

5223 Nesttun

                           

 

                                     Vår ref. 200602477-/NF                Dato 27.11.2006                                     

 

 

Kvikksølv og elektromagnetisme

 

Det vises til din e-post av 15. april 2006.

 

Statens strålevern er departementets kompetanseorgan på strålevernområdet, herunder elektromagnetiske felt og helse. Oppfølgingen av helsevesenets behandling av mennesker med helseplager knyttet til elektromagnetiske felt ligger til Sosial- og helsedirektoratet.

 

En rekke sykdommer og helseplager er blitt assosiert med eksponering for elektromagnetiske felt, men vi har i dag manglende kunnskap om mulig sammenheng mellom eksponering for svake elektromagnetiske felt og symptomer. Det kan generelt sett sies at vitenskapen så langt ikke har kunnet påvise hva som kan være årsak til symptomene. På Strålevernets internettsider finnes mer informasjon om temaet, se www.nrpa.no.

 

Temaet elektromagnetiske felt og helse har i den senere tid fått betydelig oppmerksomhet internasjonalt. Både Verdens helseorganisasjon og EU har igangsatt omfattende arbeid innenfor dette feltet. En bedre faglig og vitenskapelig forståelse vedrørende årsakssammenhenger til slike helseplager vil være av stor verdi for myndighetene i forhold til fremtidig håndtering av denne problematikken.

 

Forskning på eventuelle sammenhenger mellom kvikksølv, palladium og el-overfølsomhet finnes det, så vidt departementet vet, lite eller ingenting av i Norge i dag. I forslaget til Statsbudsjett for 2007 er det foreslått bevilget 174,2 millioner kroner til Norges forskningsråd. Ingen av disse midlene er imidlertid spesifikt øremerket forskning på dette feltet. Bevilling av eventuelle midler til forskning, er en del av de ordinære budsjettprosessene.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Elin Anglevik e.f.

Avdelingsdirektør

                                                                                             Nina Fladsrud

                                                                                             Rådgiver

 

Kopi:

Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Sosial- og helsedirektoratet,

Statens strålevern

 

Til Snowboat hovedside