Sist endret 29.11.2007

                

Introduksjonen her er tilnærmet kronologisk. Det linkes til et utvalg av arbeider og henvendelser. Det som kan synes mest dagsaktuelt, spennende og viktig for deg kan derfor gjerne finnes nederst på siden.

                                                    Tor Johnsen

 

 

 

 

 

 

 

Amalgam og kroniske sykdommer

Frie radikaler og kvikksølvforgiftning fra organisk kvikksølv

Kosttilskudd, vitaminer og mineraler

Blod-hjerne-barriere brytes

 

Poul Møller er utdannet som sivilingeniør i kjemi. Han har studert amalgam som årsak til kroniske sykdommer i en del år med utgangspunkt i tunge sykdommer i egen familie. Han er svært aktiv også internasjonalt, særlig i forhold til EU og US-kongress, men også overfor organisasjoner som  for eksempel UNEP, FDA og WHO. I tillegg til brevlige henvendelser til myndigheter og medisinske miljøer er det blitt en del artikler. Her nevnes bare:

 

Møller P. Mercury Amalgam: The Cause of Chronic Diseases, Mental Retardation in the Next Generation and  Accelerated Aging.

Journal: Clinical Practice of Alternative Medicine,
Year 2001,
Vol. 2, Number 3
Pages 181-187, 44 references.

 

8.5.2003 var der høring i USA-kongressen med henblikk på å få amalgam forbudt. Den svenske professor emeritus Maths Berlin var blant dem som vitnet. Den var så vidt kraftig at FDA, (Food and Drug Administration) mot all sedvane bad alle inkl. almenheten om å sende inn artikler innen 1.7.

Han valgte da å sende over denne artikkelen til FDA.

 

I 2003 arbeider han også svært aktivt i kampen mot  uheldige sider ved EU´s kosttilkuddsdirektiv.

 

Jeg fikk først kjennskap til hans virksomhet da han la ut kopi av et brev om det særlige antioksidantbehovet hos amalgambærere og amalgamskadde, på nordbiomed som er et medisinsk nettforum. Da jeg deretter søkte på navnet hans på Google fant jeg frem til  et meget konsentrert foredrag, som jeg falt for. Det var da gjengitt på nettstedet til Institut for orthomolekylær medicin i Lyngby. Her får du det i oppdatert form.

 

Selv berører jeg, som ikke fagmann, knapt selve kvikksølvkjemien her. Det er en av grunnene til at jeg ba om å få presentere dette foredraget. En annen er at om det ligger flere steder på nettet, kanskje med litt forskjellige stikkord i overskriftene, kan det bli mer søkbart for interesserte som spør seg om det kan være sammenhenger mellom det ene og det andre.

 

Foredraget skulle fremføres på 15 minutter. Den konsentrerte formen passer muligens best for deg som har litt kjennskap til området fra før, men det kan forhåpentlig også gi andre en oversikt over hvor langtrekkende skadevirkninger det helt kroppsfremmede tungmetallet kvikksølv kan få.

 

I november 2003 gjorde Poul Møller rede for amalgam- og kvikksølvproblematikken i flere brev som først gikk til Sundheds-, Undervisnings- og Forskningsministrene i Danmark. Så fulgte en tilsvarende henvendelse til svenske myndigheter. Denne inkluderte sammendrag av de forskjellige brevene til danske myndigheter.

 

Denne svenske versjonen ble også ble sendt til aktuelle departementer og instanser i Norge. Les den her.

Om du ikke kjenner til Poul Møllers innsats fra tidligere vil jeg foreslå at du starter med å lese dette siste først.

 

Mai 2004 holdt EU Kommisjonen, DG Environment en  åpen "Consultation" om kvikksølv. EU ser mest på kvikksølv som en miljøgift. Amalgam, før den resulterer i kvikksølvutslipp fra krematoriene, behandles etter Møllers mening korrekt, men samtidig ufullstendig. Hans innspill tar sikte på å fylle ut her. Han skriver det slik til meg: "Kritikken af skolemedicinens manglende forståelse af amalgamkviksølvs aggressivitet, delvis som følge af at Universiteterne ikke underviser de læge- og tandlægestuderende i emnet, endda selv benægter dets existens, delvis af fagpolitiske årsager, gør med den overvældende opbakning i den biokemiske litteratur, efterhånden også i den medicinske, at vi nærmer os det juridiske spørgsmål om at påføre patienter sygdom."

 

Klikk her for å se engelsk original.

Klikk her for å se dansk oversettelse med identisk innhold.

 

Det får en bred spredning også til amalgam-ansvarlige myndigheter i EU (inkl. vårt helsedirektorat).

Skriv som dette spres som regel også til hans brede kontaktnett verden rundt. (Gjerne med ønske om videre spredning.)

 

Den nye EU-kommissær for helse er en 45 årig jurist fra Kypros. I taler både i Bruxelles og Helsingfors har han fremholdt noe slikt: "Mitt bidrag til EU´s vekst skal være å aksjonere mot de stadig økende mentale helseproblemer, minske sykdomsutgiftene og få flere til å arbeide frem til vanlig pensjonsalder."
Poul Møller har i mars 2005 støttet ham med et faktabrev med overskriften

KNOWLEDGE AVAILABLE TO FIGHT MENTAL DISEASES.
Les det her. Dette får også bred spredning, bl.a. innenfor EU.

 

Når jeg vender meg til norske helse- og strålemyndigheter om noe så vidt komplisert som  samspillet mellom former for tungmetallforgiftning og uheldige elektromagnetiske felt, er det vanskelig å få i stand en fruktbar dialog. (Men noen kjekke tilbakemeldinger blir det jo av og til.) Men samtidig registrerer jeg at vi som erfarne pasienter, og ikke-medisinere med aktuelle fagfelt i ryggen, får stadig større politisk gjennomslagskraft for eksempel når det gjelder mottrekk til stadig økende mentale sykdommer og revmatiske problemer. Poul Møller er nå, som privatperson, inne i en god dialog med EU-systemet i denne saken. Og den har ringvirkninger til WHO. Det kan gjerne ses som et gjennombrudd i forhold til den etablerte medisins ønske om meningsmonopol når det gjelder både store og mindre medisinske spørsmål. Kommissariatet ser et alternativ. Jeg lar en tilbakemelding fra John F. Ryan stå som et eksempel på dette.

 

Januar 2006 kom Re. THE GREEN PAPER ON MENTAL HEALTH. DOCUMENTARY EDITION

.

Hva koster det samfunnet at befolkningen amalgamforgiftes og at helsevesenet ignorerer dette? I et brev fra januar 2006 til de danske regjeringsmedlemmene legges det hovedvekt på slike spørsmål. Det er også gått til aktuelle norske myndigheter.

Når norske fagmiljøer viser tegn til å trekke slutninger om kvikksølvforgiftning ut fra kvikksølvinnhold i blod og urin bekymrer det også Poul Møller, særlig i forbindelse med foreslåtte undersøkelser av tannlegeassistenter. Dette har han tatt opp med flere instanser.

Slike spørsmål ble også tatt opp i et brev fra november 2006 til de norske professorene Bente Moen, Nils Roar Gjerdet og Bjørn Hilt.

Mors kvikksølvbelastning, som vi ”arver”, og vaksinenes konserveringsmidler bidrar bare til at noen av oss fortjener diagnoser som autisme og ADHD. Amalgamfyllinger, som ”svetter” kvikksølvdamp i hele sin levetid, gir heller ikke alle like stor helsebelastning. Hvem får problemene og hvem unngår dem? 

På Nordbiomed, som er et medisinsk nettforum der alle kan melde seg inn, passet det (aug. 2005) å komme litt inn på dette under overskriften ”Tran i forhold til ADHD”. Les tre påfølgende innlegg her. (Det øverste, som er det siste, kan gjerne leses først.)

 

Etter at Poul Møller, i en åpen høring, gjorde EU-kommisjonen oppmerksom på koblingen mellom psykiske problemer og amalgam har han vært i positiv dialog med den aktuelle delen av kommissariatet i to år. Våren 2007 ba kommissæren overraskende om "Scientific information on the Safety of Amalgam" via sine tre helse-komiteer bl.a. en for "newly identified risks". Møllers bidrag ble sendt 30. mai.

Deadline var 4. juni og en ”uavhengig” komité, som må formodes å ha utradisjonell viten, skal konkludere innen årets utgang.

 

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_call_info_03_en.htm

 

Poul Møller deltok på Luxembourgkonferansen 10. nov. 2007. Den samlet resurspersoner som arbeider for et forbud mot amalgam.

 

 

 

Til Snowboat hovedside